คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) Version 1.0
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ของผู้ใช้บริการของบริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) Version 1.0 วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ของผู้ใช้บริการของบริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสถาบันได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

            “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

            “สำนักงาน” หมายความถึง (บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด )

            “บริษัท” หมายความถึง (บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด )

            “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทหรือหน่วยงานภ่ยใต้ข้อกฎหมายกำหนด

“ผู้ใช้บริการของบริษัท” ได้แก่

            “ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ragnar.co.th)

            “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทที่นอกเหนือจาก คู่ค้า และผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

            1.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

                  1.1.1  ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง (บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้าน Platform หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security

                  1.1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าทำงาน การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้สมัครงาน รวมถึงการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของบริษัท

                  1.1.3 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการเบิกจ่ายค่าอบรมและค่าตอบแทนของลูกจ้าง เป็นต้น

                  1.1.4 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร หรือการจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

            2.1 เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าปฏิบัติงานในหลักฝ่ายต่างๆที่จัดโดยบริษัทฯหรือเครือข่ายของบริษัทฯ ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้

            2.2 เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผู้เข้าปฏิบัติงานในหลักฝ่ายต่างๆที่จัดโดยบริษัทฯและเครือข่ายของบริษัทฯ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติงานขององค์กร

            2.3 เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของท่านประจำองค์กร และเผยแพร่ให้แก่บริษัทคู่ค้า

            2.4 เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นของฝ่ายต่างๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

            2.5 เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการให้บริการในผลิตภัณฑ์หรือการฝึกอบรมต่างๆที่จัดโดยองค์กรหรือเครือข่ายขององค์กร

            2.6 เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆบนระบบเว็บไซต์ของบริษัท

            2.7 เพื่อจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้ย้อนหลัง

            2.8 เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการบริการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

            2.9 เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้บริการ

            2.10 เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท ซึ่งมีผู้ใช้บริการหรือ

            2.11 เพื่อการบริหารจัดการการบริการหรือกิจกรรมภายในอื่นๆ ขององค์กร

            2.12 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หรือสถานปฏิบัติงาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

            เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

            3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.ragnar.co.th การกรอกเข้าใช้บริการ หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทโดยตรง

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ไอดีไลน์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญ เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น

2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ http://www.ragnar.co.th ของท่าน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการให้บริการ

 

ข้อมูลผลการทดสอบความรู้ ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรมประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อจัดทำการโฆษณา ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อบริษัท เป็นต้น

 

            3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1.พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าใช้บริการในผลิตภัณฑ์

–   ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรมอื่น ๆ

2. จัดทำประกาศรายชื่อผู้เข้าใช้บริการของผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ

–   ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง สังกัด

3. จัดทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าใช้บริการได้เรียนรู้ย้อนหลัง

–   คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

4.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการไปปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัท

–   คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง

5. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการบริการ และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ

–   เลขที่บัญชีธนาคาร

6. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ

–   ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ประสานงาน

7. บริหารจัดการการใช้บริการหรือกิจกรรมภายในอื่นๆ ของบริษัท

–   ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของบริษัท

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้

            4.1 หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังบริษัทขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น

            4.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

            4.3 หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการขององค์กรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

            4.4 ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้เข้าใช้บริการ คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้ใช้ปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์กร http://www.ragnar.co.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook ขององค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

            พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

            5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

            5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

            5.3 สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

                  5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

                  5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

                  5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

                  5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท)

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

            6.1 สำหรับข้อมูลพนักงาน เก็บรักษาไว้  10 ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท

            6.2 สำหรับข้อมูลผู้สมัครงาน กรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เก็บรักษาไว้ 7 วัน นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท

            6.3 สำหรับข้อมูลผู้ที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

            เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม หรือใบประกาศณีบัตรของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับจ้างงาน หรือการใช้บริการของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

 1. คุกกี้

            บริษัทเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท ได้แก่ http://www.ragnar.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัท และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทและสำนักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท

            นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน

            บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่านอีเมล : wanphichit@ragnar.co.th

            ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

            ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 1. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

            ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

            การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่บริษัทมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

            ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ บริษัทจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

            เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

            บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.ragnar.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

 1. การติดต่อสอบถาม

            ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

 • ผู้ควบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 • ชื่อ: บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • สถานที่ติดต่อ: 2521/7 หมู่บ้านบิสทาวน์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • ช่องทางการติดต่อ: Website : http://www.ragnar.co.th โทร : 02-5302062-4
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • ชื่อ: นายวันพิชิต ชินตระกูลชัย
 • สถานที่ติดต่อ: 2521/7 หมู่บ้านบิสทาวน์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • ช่องทางการติดต่อ: Email : wanphichit@ragnar.co.th